PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Odborná komunikácia v cudzom jazyku

Podľa čoho sa určuje úroveň ovládania cudzieho jazyka?

Spoločný európsky referenčný rámec Common European Framework of Reference

Metodík hodnotenia úrovne jazykových schopností je viacero. V súčasnosti však začína prevládať hodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca - CEFR. CEFR je smernicou na popis dosiahnutej úrovne  jazykových schopností. Bola vytvorená Európskou radou ako hlavná časť projektu “Language Learning for European Citizenship" v rokoch 1989 až 1996. Jej hlavným cieľom je poskytnúť metodiku na hodnotenie a vyučovanie, ktorá by sa týkala všetkých jazykov v Európe. V novembri 2001 rezolúcia Európskej rady odporučila používanie CEFR na vytvorenie systémov hodnotenia jazykových schopností. Šesť referenčných úrovní sa začína širšie využívať ako európsky štandard pre určenie úrovne individuálnych jazykových schopností.

CEFR_Framework_SKK.pdf

Otestujte si svoju angličtinu pomocou nasledujúcej tabuľky sebahodnotenia, ktorú nájdete tu >>

Popisy jednotlivých úrovní CEFR nájdete tu tu >>

Späť <<