PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Odborná komunikácia v cudzom jazyku

Kurzy anglického a ruského jazyka pre hospodársku sféru od úrovne A2 až po úroveň C2 (podľa metodiky CEFR).  Viac >>

Business English

Angličtina v hospodárskej sfére od mierne pokročilých až po úroveň C2.

Angličtina pre obchodné rokovania

Kurz, kde účastníci zvládnu základoch obchodných rokovaní aj príslušný jazyk. Kurz je určený pre pokročilých užívateľov angličtiny.  


Obchodná ruština

Účastníci sa oboznámia s možnosťami mimosúdneho riešenia sporov v rámci firmy aj medzi firmami v súlade so Zákonom 420/2004 o mediácii.

Angličtina pre projektový manažment PRINCE2®

Vysoko špecializovaný kurz angličtiny pre záujemcov o absolvovanie kurzu projektového riadenia PRINCE2® Practitioner v angličtine a zloženie certifikačnej skúšky v angličtine PRINCE2® Foundation alebo Practitioner v angličtine.

Angličtina pre akademické účely

Kurz je určený pre stredne pokročilých, ktorým pomôže pri ich štúdiu v angličtine. Je určený študentom MBA, PhD. ale aj ďalším účastníkom rôznych kurzov vedených v angličtine, kde sa vyžaduje veľa samoštúdia, prípadne vypracovanie dizertácie, zadania, projektu a pod.

Praktická konverzácia obchodnej angličtiny

Kurz je určený pre stredne pokročilých, ktorí si potrebujú priebežne upevňovať jazykové zručnosti a precvičovať praktickú komunikáciu v obchodnej angličtine.

Kurzy sú určené pre stredný a vyšší manažment firiem, ale aj pre záujemcov z radov verejnosti, ktorí cítia, že nedostatočné ovládanie cudzieho jazyka ich brzdí odbornom aj kariérnom raste.

Späť <<