Upozornenie

Vážený návštevník, vstupom na webovú stránku spoločnosti Ethics4biz, s.r.o., jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšieuvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete dodržiavať ich. Spoločnosť Ethics4biz s.r.o.  môže podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

Používanie stránok

Spoločnosť Ethics4biz umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto internetovej stránky len na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetovej stránke spoločnosti Ethics4biz, s.r.o. je možná iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom v súlade s platným autorským zákonom na území SR a za predpokladu, že žiadny z dokumentov nebude nijako upravovaný. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy.

Poskytnutie informácií neznamená, že spoločnosť Ethics4biz, s.r.o. udeľuje licencie na autorské práva alebo práva priemyselného vlastníctva. Bez výslovného súhlasu spoločnosti Ethics4biz, s.r.o. nie je povolené kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok, ani ich časti.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré spoločnosť Ethics4biz, s.r.o. poskytuje a ich účelom je informovať najmä o ponuke služieb spoločnosti, ako aj jej aktivitách. Publikované informácie majú informatívny charakter. Spoločnosť Ethics4biz, s.r.o. nezodpovedá za presnosť informácií poskytnutých na týchto stránkach a použitie týchto informácií je na vlastné riziko príjemcu. Spoločnosť taktiež nezodpovedá za žiadne škody ani žiadne ujmy, ktoré by vznikli použitím týchto informácií. Dokumenty a súvisiaca grafika, publikované na týchto stránkach, môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Spoločnosť Ethics4biz, s.r.o. môže tiež kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať zlepšenia alebo zmeny na uvedených informáciách.

Príspevky používateľov

Spoločnosť Ethics4biz, s.r.o. si prostredníctvom svojej internetovej stránky neželá prijímať dôverné, súkromné, ani zákonom chránené informácie. Ubezpečte sa prosím, či informácie alebo materiály zasielané do spoločnosti Ethics4biz, s.r.o., nie sú dôverné.

Prepojenie s internetovou stránkou spoločnosti Ethics4biz, s.r.o.

Spoločnosť Ethics4biz, s.r.o. umožňuje vytvárať prepojenia na svoju internetovú stránku z iných stránok, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami. Stránka, ktorá je prepojená s internetovou stránkou spoločnosti Ethics4biz, s.r.o.:

Informácie o autorských právach

Copyright © 2013 Ethics4biz, s.r.o. Všetky práva vyhradené.


Právne ustanovenia

Naspäť

Úvod

Partnerstvo pre dosahovanie vašich cieľov