PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

PRINCE2 Foundation je trojdňový certifikačný kurz projektového manažmentu tvorený vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení.

Kľúčovým prvkom kurzu PRINCE2 Foundation je procesný model PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov.

Účastníkom dôrazne odporúčame, aby okrem samotného školenia venovali ešte pred ním cca 20 hodín príprave podľa našich inštrukcií. Túto prípravu je vhodné rozložiť optimálne na 2, minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Kurz PRINCE2 Foundation je možné uskutočniť v slovenčine (s použitím anglickej odbornej terminológie, ak účastníci budú absolvovať aj skúšku Practitioner a/ alebo pracovať na medzinárodných projektoch), v angličtine alebo po dohode v nemčine.

Na konci kurzu účastníci majú možnosť absolvovať medzinárodnú certifikačnú skúšku APM Group (APMG) PRINCE2 Foundation. Poplatky za túto skúšku (1 pokus), vystavenie certifikátu APMG (pri úspešnom zložení skúšky) a jeho doručenie sú zahrnuté v cene kurzu. Záujemcovia o absolvovanie certifikácie PRINCE2 Practitioner musia najprv zložiť skúšku PRINCE2 Foundation.

Keďže náš kurz PRINCE2 Foundation je akreditovaný APMG a súčasne Ministerstvom školstva SR, absolventi kurzu, ktorí dodržia podmienku plnej účasti, majú možnosť získať aj Osvedčenie (certifikát) o absolvovaní kuzu akreditovaného MŠ SR. V prípade záujmu o Osvedčenie nás o tejto skutočnosti informujte minimálne 2 týždne pred kurzom. Toto osvedčenie vystavujeme na požiadanie za doplatok 10 € + DPH/ os. pokrývajúci náklady na vystavenie a úradné zaevidovanie vydania osvedčenia


Vzdelávacie materiály PRINCE2 Foundation

sú podľa výberu zákazníka uvedeného v objednávke v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku.

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE2 Foundation obdrží:

 

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation

Certifikácia PRINCE2 Foundation hodnotí, či je kandidát schopný pôsobiť ako informovaný člen riadiaceho tímu projektu s použitím PRINCE2 v prostredí podporujúcom túto metodiku. Kandidát musí preukázať, že ovláda princípy a terminológiu PRINCE2, konkrétne:


Certifikačné testy PRINCE2 Foundation sú dostupné aj v bilingválnej slovensko-anglickej verzii, kde sú otázky uvedené v oboch týchto jazykoch (t.j. v slovenskom preklade a vedľa neho v anglickom originále). Pre našich študentov, ktorí chcú absolvovať skúšku PRINCE2 Foundation v slovenčine, štandardne zabezpečujeme práve tútp bilingválnu verziu. Študentom, ktorí budú pokračovať aj na úroveň PRINCE2 Practitioner, odporúčame zvoliť si čisto anglickú verziu skúšky Foundation (dôvody viď nižšie).

V prípade, že si vyberiete test v rodnom jazyku (platí to i pre obojjazyčné verzie), budete mať na jeho vypracovanie 60 minút. Na vypracovanie skúšky PRINCE2 Foundation v inom ako rodnom jazyku budete mať 75 minút. Test sa píše formou výberu z viacerých možností, tzv. multichoice, pričom výsledok skúšky sa dozviete okamžite. Viac detailov o formáte skúšky PRINCE2 Foundation nájdete v našom porovnaní.

Viac informácií o podmienkach certifikačných skúšok PRINCE2 nájdete na webe APMG.

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. V prípade, že si chcete takúto úľavu upatniť, je potrebné uviesť to do objednávky a na samotné školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Viac informácií nájdete na webe APMG.


Upozornenie ohľadom certifikátu PRINCE2

Ak v jednom týždni absolvujete obe skúšky, tj PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner, APMG Vám štandardne vystaví iba vyšší certifikát. Ak potrebujete oba certifikáty, je nutné, aby ste napísali zdôvodnenie pre APMG. APMG dobre zdôvodeným žiadostiam obvykle vyhovie. Avšak ak si chcete byť stopercentne istí, môžete jednoducho absolvovať obe skúšky v rôznych týždňoch. Pretože naše verejné kurzy PRINCE2 Foundation aj Practitioner v Bratislave aj Prahe organizujeme v cca mesačných intervaloch, nie je to žiadny problém.

V prípade potreby môže naša spoločnosť na požiadanie vystaviť úspešným absolventom certifikácie PRINCE2 Foundation dočasný certifikát. Vystavenie elektronického certifikátu je bezplatné, za vystavenie a zaslanie papierového dočasného certifikátu účtujeme len poštovné.


Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.


Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše certifikačné kurzy PRINCE2 realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení PRINCE2 na mieru, kontaktujte nás prosím.

Späť <<